Skip to main content

Výsledky hospodárenia

Emitent v súlade s ustanovením Zákona č.429/2002 Z.z. o Burze cenných papierov v znení neskorších predpisov zverejňuje regulovanú informáciu. V zmysle príslušného zákona a vydaných nariadení je spoločnosť povinná údaje o svojom hospodárení.

 • zverejňovať v potrebnom rozsahu a stanovených termínoch v denníku s celoštátnou pôsobnosťou zverejňujúcom burzové spravodajstvo
 • údaje účtovnej závierky ku koncu kalendárneho roka
 • oznamy o konaní riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení
 • predkladať do Obchodného registra, resp. Zbierky listín príslušného registrového súdu
  • výkazy ziskov a strát
  • súvahy
  • poznámky k ročnej účtovnej závierke
  • výročné správy spoločnosti
  • návrhy zmien zapísaných údajov o akciovej spoločnosti
  • zápisnice z valných zhromaždení spoločnosti

Výzva akcionárom

Odporúčaný vzor Oznámenia, ktorý akcionár môže použiť na oznámenie skutočnosti, že je verejným funkcionárom, nájdete tu

Portfólio

Portfólio spoločnosti Prvá strategická, a.s. tvoria majetkové podiely v spoločnosti CHEMOLAK a.s.  a v spoločnosti Druhá strategická, a.s.

CHEMOLAK a.s. je progresívnym, moderným výrobcom a predajcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z viac ako 138-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy. Je to flexibilný a spoľahlivý dodávateľ kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

www.chemolak.sk

Druhá strategická, a.s. je spoločnosťou, ktorej investície sú rozložené do rôznych odvetví výroby, developerských projektov, služieb, hotelierstva a zdravotníctva.

www.druhastrategicka.sk

Akcie v podnikochPočet akcii% na emisii
CHEMOLAK a.s.
329 811
65,749
Druhá strategická, a.s.
99 432
12,251